Cestou světla dojdeš k poznání

Členem řádu se může stát každý muž dobrých mravů, jakékoliv rasy a jakéhokoliv náboženského přesvědčení, který uznává nějakou formu inteligence přesahující člověka. Může věřit v boha kteréhokoliv světového náboženství, může ale také věřit v přírodní zákony, které umožnily vznik a vývoj vesmíru a v něm pak zrod a evoluci živé hmoty. Tuto vyšší inteligenci zednáři nazývají Veliký Architekt Všehomíra.

Pojem bratrství mezi členy řádu zahrnuje mj. respekt k názorům, smýšlení i náboženskému přesvědčení ostatních členů řádu. Princip Velikého Architekta se tak stává jakýmsi společným jmenovatelem metafyzického přesahu zednářů všech vyznání. Zednář by se ve svém životě měl vždy řídit základními morálními a etickými principy, aby tak svým chováním byl vzorem svému okolí. Má dbát na dodržování práva a zákonů země, ve které žije. Zednář pomáhá slabším, chudým a nemocným a nerozlišuje lidi podle jejich společenské, náboženské nebo etnické příslušnosti.